ارائه خدمات به کارفرمایان و کارجویان
آدرس: ایلام- میدان شهدا - به سمت خیام روبروی بانک صادرات جنب دفترخانه اسناد رسمی - کاریابی مرصاد
مدیریت: ایوب پیری

9 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در ایلام - بلوار مدرس
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در ایلام - بانجو
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در ایلام - ششدار
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در ایلام - بلوار شمالی امام
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در ایلام
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در ایلام
بیمه دارد
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در ایلام
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در ایلام - چغاسبز
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در ایلام - میدان شهدا
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
یک‌شنبه 13 آذر 1401، ساعت 12:03