آدرس: شهرکرد .خیابان ملت.پاساژ ملت.طبقه همکف.انتهای راهرو سمت راست
مدیریت: جواد بذرافشان

20 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (1 روز پیش)
 در شهرکرد - شهرکرد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 روز پیش)
 در شهرکرد - شهرکرد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در شهرکرد - شهرکرد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
در وبسایت وزارت کار (7 روز پیش)
 در شهرکرد - شهرکرد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
در وبسایت وزارت کار (7 روز پیش)
 در شهرکرد - شهرکرد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (7 روز پیش)
 در شهرکرد - شهرکرد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (7 روز پیش)
 در شهرکرد - شهرکرد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در شهرکرد - شهرکرد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شهرکرد - شهرکرد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در شهرکرد - قطب صنعتی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در سامان - سامان
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در شهرکرد - شهرکرد
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در شهرکرد - شهرستان شهرکرد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در شهرکرد - قطب صنعتی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در شهرکرد - قطب صنعتی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در شهرکرد - قطب صنعتی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در شهرکرد - قطب صنعتی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در شهرکرد - قطب صنعتی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در شهرکرد - قطب صنعتی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (شنبه 21 دی 1398)
 در شهرکرد - سامان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 17:03