آدرس: چهارراه مصباح نبش بانک رفاه کوچه اتحاد مجتمع امام رضا
مدیریت: سعید پورهادی

7 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (1 روز پیش)
 در تهران - جاده مخصوص
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 روز پیش)
 در تهران - جاده مخصوس
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 روز پیش)
 در کرج - گرمدره
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (1 روز پیش)
 در کرج - جاده هشتگرد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 روز پیش)
 در کرج - گرمدره
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در کرج - جاده هشتگرد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در کرج - شهرک صنعتی بهارستان
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 16:30