آدرس: یزد -چهارراه ایرانشهر -روبرو بانک ملت.
مدیریت: سعید شهرام فرد
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 09:31