تاسیس کاربابی 1379
آدرس: بوشهر عسلویه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس مجتمع رمیله
مدیریت: ایرج نجفی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
شنبه 5 آذر 1401، ساعت 09:42