تاسیس کاربابی 1379
آدرس: بوشهر عسلویه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس مجتمع رمیله
مدیریت: ایرج نجفی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 3 تیر 1403، ساعت 08:42