آتیه سازان
آدرس: زنجان - خرمدره - خیابان امام تقاطع ولیعصر نبش بوستان ولیعصر
مدیریت: بهمن عشائری

12 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در ابهر - ابهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در ابهر - هیدج شهرک صنعتی هیدج
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در خرمدره - خرمدره
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در ابهر - ابهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در ابهر - ابهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در خرمدره - خرمدره
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در ابهر - ابهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در ابهر - ابهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در خرمدره - خرمدره
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (5 روز پیش)
 در خرمدره
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در ابهر - جاده ویستان
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در خرمدره - جاده ویستان
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
شنبه 5 آذر 1401، ساعت 08:19