دفترکاریابی با عنایت به تجربیات گذشته در زمینه مشاغل دولتی پا به عرصه مشاغل غیر دولتی و خصوصی گذاشته است. هدف این دفتر توسعه بازار کار واشتغال در شهرستان گرمه می باشد.
آدرس: استان خراسان شمالی-شهرستان گرمه-بلوار مدرس-بین مدرس5 و7
مدیریت: علی اکبر چمنی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 30 اردیبهشت 1403، ساعت 14:09