این موسسه از سال 1386 با اخذ مجوز از وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی به صورت حضوری - فیزیکی فعالیت خودرا آغاز نموده ولی با توجه به رویکرد جامعه به استفاده از خدمات غیر حضوری در سالهای اخیر خصوصا در شرایط بحران ویروس کرونا ؛ تصمیم مدیریت براین شد که از سال جاری با طراحی وب سایت اختصاصی با نام www.karyabiamirkabir.com در زمینه اشتغال کارجویان استان اصفهان به صورت مجازی فعالیت نماید . در این وب سایت صرفاکارفرمایان مقیم استان اصفهان می توانند قبل از عضویت لیست ورزومه کارجویان را مشاهده نماید ودر صورت مطابقت کارجویان ثبت نام شده با نیاز شرکت اقدام به ثبت درخواست دسترسی به تلفن کارجویان را نموده که بعد اعتبار سنجی وی , دسترسی کارفرما فعال میشود ودر نتیجه وی قادر است نیروی کارمورد نیاز شرکت را شخصا انتخاب ودعوت بکار نماید ودر صورت عدم تمایل به استفاده از این سرویس اقدام به ثبت آگهی استخدام جهت تماس کارجویان با شرکت نمایند . ازسویی دیگر کارجویان میتوانند با مشاهده فرصتهای شغلی اعلام شده از سوی شرکت ؛ پس از ثبت نام جهت اشتغال بکار با کارفرما تماس حاصل نمایند وپس از توافق واخذ معرفی از کاریابی به شرکت مورد نظر مراجعه نمایند .
آدرس: اصفهان بزرگمهر خ شهید نواب مقابل خ بلال جنب مسجد امام مجتمع غدیر
مدیریت: محمد حسن گرشاسبی موخر
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 30 اردیبهشت 1403، ساعت 14:00