موسسه مشاوره شغلی و کاریابی آنیتا انجام دهنده اشتغال ، طرح کارورزی ، مشوق های بیمه ای ، آزادسازی مدارک دانشجویان ، ثبت بیمه بیکاری از ابتدا تا برقراری ، ثبت دادخواست کارگری و کارفرمایی ، ثبت اعتراض و ارسال جهت اجرای احکام ، مشاوره کارجو و کارفرما ، تنظیم دادخواست و قراردادکار و...
آدرس: کرج محمدشهر بلوار امام خمینی رو به روی خیابان حافظ مجتمع تجاری اداری رضا طبقه 5
مدیریت: میرجلال حسینی

63 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در کرج - محمدشهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در کرج - محمدشهر
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در کرج - محمدشهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در کرج - مهرشهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در ملارد - صفادشت
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در ملارد - صفادشت
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در اشتهارد - اشتهارد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در آبیک - آبیک
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در کرج - اتوبان کرج قزوین
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در کرج - اتوبان کرج قزوین
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در تهران - جاده قدیم
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در کرج - کرج
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در تهران - جاده قدیم
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در تهران - جاده قدیم
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در تهران - جاده قدیم
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در کرج - کرج
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در تهران - جاده قدیم
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در تهران - جاده قدیم
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در تهران - جاده قدیم
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در تهران - جاده قدیم
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در اشتهارد - شهرک صنعتی کوثر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در اشتهارد - شهرک صنعتی کوثر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در اشتهارد - شهرک صنعتی کوثر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در تهران - جاده قدیم
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در تهران - جاده قدیم
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در تهران - جاده قدیم
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در اشتهارد - شهرک صنعتی کوثر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در کرج - گلشهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در اشتهارد - شهرک صنعتی کوثر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در ملارد - صفادشت
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در نظرآباد - نظرآباد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در نظرآباد - نظرآباد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در نظرآباد - نظرآباد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در کرج - کمالشهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در نظرآباد - نظرآباد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در نظرآباد - نظرآباد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در فردیس - فردیس
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در اشتهارد - شهرک صنعتی کوثر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در اشتهارد - اشتهارد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در اشتهارد - اشتهارد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در کرج - کرج
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در کرج - کرج
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در کرج - کمالشهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در کرج - کمالشهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در کرج - جاده مخصوص
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در اشتهارد - اشتهارد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در اشتهارد - شهرک صنعتی کوثر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در اشتهارد - شهرک صنعتی کوثر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در فردیس - فردیس
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در کرج - کمالشهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
یک‌شنبه 13 آذر 1401، ساعت 13:07