کاریابی نمونه استان خراسان شمالی شهرستان بجنورد
آدرس: بجنورد - 17شهریورجنوبی 30 - کوچه یزدانی مقدم - ابتدای کوچه - سمت راست - کاریابی اراده
مدیریت: مرضیه رجائی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
شنبه 5 آذر 1401، ساعت 08:29