آدرس: بلوار امام خمینی بین امام خمینی 4,6
مدیریت: سیده نسرین کمالی

37 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (چند لحظه پیش)
 در چناران - شهرک صنعتی
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
در وبسایت وزارت کار (چند لحظه پیش)
 در چناران - داخل شهر ها
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
در وبسایت وزارت کار (چند لحظه پیش)
 در چناران - شهرک صنعتی
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
در وبسایت وزارت کار (چند لحظه پیش)
 در چناران - شهرک صنعتی
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (چند لحظه پیش)
 در چناران - شهرک صنعتی
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در چناران - شهرک صنعتی
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در چناران - داخل شهر
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در چناران - شهرک صنعتی
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در چناران - شهرک صنعتی
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در چناران - شهرک
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در چناران - شهرک صنعتی
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در چناران - شهرک صنعتی
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در چناران - شهرک صنعتی چناران - شهرک صنعتی فردوسی
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در چناران - شهرک صنعتی
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در چناران - شهرک صنعتی
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در چناران - شهرک صنعتی
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در چناران - بیرون شهر
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در چناران - شهرک صنعتی
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در چناران - شهرک صنعتی
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در چناران - کیلومتر 35 جاده مشهد قوچان
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در چناران - شهرک صنعتی
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در چناران - شهرک صنعتی
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در چناران - شهرک صنعتی
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در چناران - شهرک صنعتی
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در چناران - شهرک
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در چناران - شهرک
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در چناران - شهرک صنعتی
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در چناران - شهرک
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در چناران - شهرک صنعتی
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در چناران - شهرک صنعتی
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در چناران - شهرک صنعتی
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در چناران - شهرک صنعتی
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در چناران - شهرک صنعتی
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در چناران - شهرک صنعتی
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در چناران - شهرک صنعتی
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در چناران - شهرک صنعتی
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (شنبه 1 خرداد 1400)
 در چناران - شهرک صنعتی
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 10:22