آدرس:
مدیریت: سیده منور منوری

14 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در مشهد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در مشهد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در مشهد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در مشهد
حقوق 7,000,000 - 10,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در مشهد
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در مشهد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در مشهد
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در مشهد
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در مشهد
حقوق 7,000,000 - 10,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (دوشنبه 9 آبان 1401)
 در مشهد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (دوشنبه 9 آبان 1401)
 در مشهد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (دوشنبه 9 آبان 1401)
 در مشهد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (دوشنبه 9 آبان 1401)
 در مشهد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (دوشنبه 9 آبان 1401)
 در مشهد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 18:05