بخش احمد آباد مشهد بزرگراه شهید شوشتری عوارضی باغچه شهرملک آباد نبش خیابان امام رضا علیه السلام 6 کاریابی ارتباط پیشتاز گستر
آدرس: مشهد بزرگراه شهید شوشتری بخش احمد آباد مشهد عوارضی باغچه شهر ملک آبادنبش خیابان امام رضا علیه السلام 6
مدیریت: حامد ایزدخواه سرقایه
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
دوشنبه 14 اسفند 1402، ساعت 08:49