آدرس: خمینی شهر بلوارتوحید روبروی ایران خودرو طبقه اول مجتمع قدسیان
مدیریت: رجبعلی پریشانی

41 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در خمینی شهر - خمینی شهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در خمینی شهر - خمینی شهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در خمینی شهر - کهندژ
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در خمینی شهر - خمینی شهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در خمینی شهر - خمینی شهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در خمینی شهر - خمینی شهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در خمینی شهر - خمینی شهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در خمینی شهر - خمینی شهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در خمینی شهر - خمینی شهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در خمینی شهر - خمینی شهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در خمینی شهر - خمینی شهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در اصفهان - کهندژ
بیمه دارد
فقط خانم
نیمه‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در خمینی شهر - اصغرآباد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در خمینی شهر - خمینی شهر
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در نجف آباد - نجف آباد
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
نیمه‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در نجف آباد - نجف آباد
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
نیمه‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در خمینی شهر - خمینی شهر
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در نجف آباد - نجف آباد
بیمه دارد
نیمه‌وقت
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در خمینی شهر - خمینی شهر
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در خمینی شهر - خمینی شهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در خمینی شهر - خمینی شهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در خمینی شهر - خمینی شهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در خمینی شهر - خمینی شهر
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در خمینی شهر - خمینی شهر
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در خمینی شهر - خمینی شهر
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در خمینی شهر - خمینی شهر
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در خمینی شهر - خمینی شهر
بیمه دارد
فقط آقا
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در خمینی شهر - خمینی شهر
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در خمینی شهر - خمینی شهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در خمینی شهر - خمینی شهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در خمینی شهر - خمینی شهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در خمینی شهر - کهندژ
بیمه دارد
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در خمینی شهر - خمینی شهر
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در خمینی شهر - کهندژ
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در خمینی شهر - خمینی شهر
بیمه دارد
فقط آقا
پاره وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در اصفهان - اصفهان
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در اصفهان - رهنان
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در اصفهان - خیابان کاوه
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در خمینی شهر - خمینی شهر
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در اصفهان - شاهپورجدید
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در خمینی شهر - خمینی شهر
بیمه دارد
فقط خانم
پاره وقت
بدون نیاز به سابقه
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 11:11