اتوکد طول مهاری، وصله، خم میلگرد | مبحث نهم ۱۳۹۹

محصول حاضر فایل اتوکد DWG شامل جداول جزئیات عمومی در آرماتورگذاری طولی تیرها و فونداسیون (طول مهاری و طول وصله در میلگرد تحتانی و فوقانی)، آرماتورگذاری طولی ستون (طول وصله ستون، طول پس از خم ۹۰ و ۱۸۰ درجه، قطر داخلی خم طولی، طول گیرایی در کشش، طول گیرایی با قلاب در کشش، حداقل بعد ستون و ضخامت پی) و جزئیات خم میلگردهای عرضی (طول مستقیم پس از خم قلاب ۹۰ و ۱۳۵ و ۱۸۰ درجه، حداقل قطر داخلی خم خاموت) و…برای سایز میلگردهای مختلف بر مبنای مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه) سال جلد ۱۳۹۹ است. این اعداد در مقایسه با ویرایش قبلی مبحث تغییر یافته و اکثرا فرمول‌های محاسباتی پیچیده ارائه شده است. جهت سهولت و کاربردی شدن توسط سازه پلاس بصورت جدولی ارائه شده است. این فایل اتوکد ترسیم جداول موجود آیین‌نامه نبوده و اعداد بر اساس محاسبات و در نظر گرفتن بندهای آیین‌نامه‌ای هستند. توجه: ارائه جداول از طرف سازه پلاس رافع مسئولیت‌های مهندسین و مجریان نیست.
اتوکد طول مهاری، وصله، خم میلگرد | مبحث نهم ۱۳۹۹

محصول حاضر فایل اتوکد DWG شامل جداول جزئیات عمومی در آرماتورگذاری طولی تیرها و فونداسیون (طول مهاری و طول وصله در میلگرد تحتانی و فوقانی)، آرماتورگذاری طولی ستون (طول وصله ستون، طول پس از خم ۹۰ و ۱۸۰ درجه، قطر داخلی خم طولی، طول گیرایی در کشش، طول گیرایی با قلاب در کشش، حداقل بعد ستون و ضخامت پی) و جزئیات خم میلگردهای عرضی (طول مستقیم پس از خم قلاب ۹۰ و ۱۳۵ و ۱۸۰ درجه، حداقل قطر داخلی خم خاموت) و…برای سایز میلگردهای مختلف بر مبنای مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه) سال جلد ۱۳۹۹ است. این اعداد در مقایسه با ویرایش قبلی مبحث تغییر یافته و اکثرا فرمول‌های محاسباتی پیچیده ارائه شده است. جهت سهولت و کاربردی شدن توسط سازه پلاس بصورت جدولی ارائه شده است.

این فایل اتوکد ترسیم جداول موجود آیین‌نامه نبوده و اعداد بر اساس محاسبات و در نظر گرفتن بندهای آیین‌نامه‌ای هستند.

توجه: ارائه جداول از طرف سازه پلاس رافع مسئولیت‌های مهندسین و مجریان نیست.

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
50,000 تومان
دریافت فایل
چهارشنبه 2 اسفند 1402، ساعت 22:38