کد متلب برای تحلیل قابلیت اعتماد سازه‌ها (محاسبه ضریب قابلیت اطمینان)

در این کد برنامه نویسی از روش هَزُوفرلین (Hasofer-Lind) برای محاسبه ضریب قابلیت اطمینان سازه ها استفاده شده است. روش هزوفرلین بدلیل حل مسئله به روش ماتریسی مناسب برای کد نویسی می­باشد. در این روش تابع خرابی سازه در فضای حالت تشکیل شده و مختصات نقطه طراحی در سیستم مختصات کاهش یافته تعیین می­شود. با تشکیل بردار گرادیان، برآورد اولیه ضرایب حساسیت و سپس تکرار گام های گفته شده به یک همگرایی رسیده و جواب مسئله تعیین می­شود. برای آنکه کاربرد این کد نویسی در طراحی مشخص شود یک مسئله نمونه(پل) نیز با آن حل شده است. این محصول جهت استفاده در پژوهش ها و پایان نامه های مرتبط با قابلیت اطمینان سازه ها میتواند مورد استفاده قرار گیرد. این کد برنامه در نرم افزار متلب کاربرد دارد.
کد متلب برای تحلیل قابلیت اعتماد سازه‌ها (محاسبه ضریب قابلیت اطمینان)

در این کد برنامه نویسی از روش هَزُوفرلین (Hasofer-Lind) برای محاسبه ضریب قابلیت اطمینان سازه ها استفاده شده است. روش هزوفرلین بدلیل حل مسئله به روش ماتریسی مناسب برای کد نویسی می­باشد. در این روش تابع خرابی سازه در فضای حالت تشکیل شده و مختصات نقطه طراحی در سیستم مختصات کاهش یافته تعیین می­شود. با تشکیل بردار گرادیان، برآورد اولیه ضرایب حساسیت و سپس تکرار گام های گفته شده به یک همگرایی رسیده و جواب مسئله تعیین می­شود. برای آنکه کاربرد این کد نویسی در طراحی مشخص شود یک مسئله نمونه(پل) نیز با آن حل شده است. این محصول جهت استفاده در پژوهش ها و پایان نامه های مرتبط با قابلیت اطمینان سازه ها میتواند مورد استفاده قرار گیرد. این کد برنامه در نرم افزار متلب کاربرد دارد.

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
72,000 تومان
دریافت فایل
دوشنبه 14 اسفند 1402، ساعت 16:07