نقشه اتوکد سازه نگهبان خرپایی استاندارد ارتفاع ۴ متری در تیپ I,II,III

محصول حاضر نقشه اتوکد سازه نگهبان خرپایی استاندارد ارتفاع ۴ متری در تیپ I,II,III از پکیج نقشه اتوکد سازه نگهبان خرپایی استاندارد است. که بصورت جداگانه ارائه شده است. فایل اتوکد سازه نگهبان بعد از پرداخت قابل دانلود است. انتخاب تیپ‌های I,II,III بر اساس جداول موجود PDF بهمراه فایل اتوکد DWG و اطلاع تخمینی از چسبندگی خاک C (kg/cm^2) و زاویه اصطکاک داخلی ϕ خاک (درجه) است. فایل بصورت انحصاری در “سازه پلاس” ارائه شده است.
نقشه اتوکد سازه نگهبان خرپایی استاندارد ارتفاع ۴ متری در تیپ I,II,III

محصول حاضر نقشه اتوکد سازه نگهبان خرپایی استاندارد ارتفاع ۴ متری در تیپ I,II,III از پکیج نقشه اتوکد سازه نگهبان خرپایی استاندارد است. که بصورت جداگانه ارائه شده است. فایل اتوکد سازه نگهبان بعد از پرداخت قابل دانلود است.

انتخاب تیپ‌های I,II,III بر اساس جداول موجود PDF بهمراه فایل اتوکد DWG و اطلاع تخمینی از چسبندگی خاک C (kg/cm^2) و زاویه اصطکاک داخلی ϕ خاک (درجه) است.

فایل بصورت انحصاری در “سازه پلاس” ارائه شده است.

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
60,000 تومان
دریافت فایل
دوشنبه 14 اسفند 1402، ساعت 13:45