دانلود رایگان پرسشنامه اضطراب مرگ کالت لستر

دانلود رایگان پرسشنامه اضطراب مرگ کالت لستر
دانلود رایگان پرسشنامه اضطراب مرگ کالت لستر
توضیحات(Last Updated On: اکتبر 12, 2023)قسمتی از پرسشنامه اضطراب مرگ کالت لستر:پرسشنامه اضطراب مرگ دارای ۳۲ سوال بوده که توسط کالت لستر طراحی و تنظیم شده است که دارای ۴ مولفه ای ( مرگ خودتان ، دیدن خودتان در حال مرگ ، ﻣﺮگ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ، دﯾﺪن اﻃﺮاﻓﯿﺎنﺗﺎن در ﻣﺮگ ) می باشد که بر اساس طیف لیکرت ( از کاملا درست تا کاملا غلط ) نمره گذاری شده است. قسمتی از سوالات:۱ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻧﺰوای ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮس از ﻣﺮگ.
۲ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮدن ﻃﻮل ﻣﺪت زﻧﺪﮔﯽ.
۳ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮگ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم رﺳﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮔﺮدد.
۴ ﻣﺮدن در ﺳﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻧﯽ.
۵ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدن ﭼﻪ ﺣﺴﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
۶ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭼﯿﺰی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد و ﯾﺎ ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﻧﻤﻮد.
۷ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺗﻨﺒﯿﻪ و ﻋﺬاب ﭘﺲ از ﻣﺮگ.پرسشنامه اضطراب مرگ کالت لستر 1

محصولات مرتبط :

 1. دانلود رایگان ۲ پرسشنامه اضطراب مرگ (تمپلر + کالت لستر)
 2. دانلود رایگان پرسشنامه نیمرخ نگرش به مرگ وونگ
 3. دانلود رایگان بودجه بندی سرمایه ای در مدیریت
 4. نمونه سوالات اندیشه اسلامی ۱ ابوالحسن غفاری با جواب ۱۴۰۲
 5. دانلود رایگان ۱۱ پرسشنامه توانمند سازی (پکیج کامل)
 6. دانلود رایگان ۱۰ پرسشنامه سبک رهبری (بلیک و موتون + لیکرت + باس و الیو + سالزمن)
 7. رایگان سوالات استخدامی دبیر ریاضی آموزش و پرورش【۱۴۰۲】
 8. دانلود رایگان ۱۲ پرسشنامه رضایت شغلی (مینه سوتا + معلمان + اسچکتور + اسمیت + دانت + فیلد و روث)
 9. دانلود رایگان ۹ پرسشنامه خلاقیت سازمانی (تورنس + آمابیل + رندسیب + لیائو + دیک + دوریجی)
 10. دانلود رایگان پرسشنامه اختلال اضطراب جدایی در کودکان
 11. دانلود رایگان پرسشنامه اختلال اضطراب جدایی بزرگسالان – مانی کاواسگار
 12. دانلود رایگان ۱۱ پرسشنامه وفاداری مشتری (راندل تیل + الیور + دورموس + تجارت الکترونیک)
منبع: 20بگیر
20بگیر
5,200 تومان
دریافت فایل
سه‌شنبه 8 اسفند 1402، ساعت 03:05