دانلود نمونه سوالات آزمون قضاوت همراه با پاسخنامه

مجموعه اصل سوالات آزمون جذب تصدی امر قضا همراه با پاسخنامه شامل موارد زیر می باشد:

مجموعه اصل سوالات آزمون جذب تصدی امر قضا همراه با پاسخنامه شامل موارد زیر می باشد:

– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت، آیین دادرسی کیفری، حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی، متون فقه، ادبیات فارسی، ادبیات عرب، معارف و احکام اسلامی، حقوق ثبت و حقوق اساسی


نمونه سوالات تخصصی استخدامی قضاوت؛ به شرح زیر:

200 سوال آزمون قضاوت دی سال 76 (با پاسخنامه تستی)
20 سوال حقوق مدنی
20 سوال آیین دادرسی
20 سوال حقوق تجارت
20 سوال آیین دادرسی کیفری
20 سوال حقوق جزای عمومی
20 سوال حقوق جزای اختصاصی
20 سوال متون فقه
20 سوال ادبیات فارسی
20 سوال ادبیات عرب
20 سوال معارف و احکام اسلامی
140 سوال آزمون قضاوت آذر سال 79 (با پاسخنامه تستی)
20 سوال حقوق مدنی و تجارت
20 سوال آیین دادرسی مدنی
20 سوال آیین دادرسی کیفری
20 سوال حقوق جزای عمومی، و اختصاصی
20 سوال عربی و متون فقه
20 سوال ادبیات فارسی
20 سوال معارف و احکام اسلامی
140 سوال آزمون قضاوت دی سال 79 (با پاسخنامه تستی)
20 سوال حقوق مدنی و تجارت
20 سوال آیین دادرسی مدنی
20 سوال آیین دادرسی کیفری
20 سوال حقوق جزای عمومی، و اختصاصی
20 سوال عربی و متون فقه
20 سوال ادبیات فارسی
20 سوال معارف و احکام اسلامی
180 سوال آزمون قضاوت سال 80 (با پاسخنامه تستی)
20سوال حقوق مدنی
20 سوال آیین دادرسی مدنی
20 سوال حقوق تجارت
20 سوال آیین دادرسی کیفری
20 سوال حقوق جزای عمومی
20 سوال حقوق جزای اختصاصی
20 سوال متون فقه و ادبیات عرب
20 سوال ادبیات فارسی
20 سوال معارف و احکام اسلامی
180 سوال آزمون قضاوت سال 82 (با پاسخنامه تستی)
20 سوال حقوق مدنی
20 سوال آیین دادرسی مدنی
20 سوال حقوق تجارت
20 سوال آیین دادرسی کیفری
20 سوال حقوق جزای عمومی
20 سوال حقوق جزای اختصاصی
20 سوال متون فقه و ادبیات عرب
20 سوال ادبیات فارسی
20 سوال معارف و احکام اسلامی
150 سوال آزمون قضاوت سال 89 (با پاسخنامه تستی)
20 سوال حقوق مدنی
20 سوال آیین دادرسی مدنی
20 سوال آیین دادرسی کیفری
20 سوال حقوق جزای عمومی و ختصاصی
10 سوال متون فقه
10 سوال ادبیات و آیین نگارش
10 سوال حقوق تجارت
10 سوال ادبیات عرب
10 سوال معارف و احکام اسلامی
10 سوال حقوق ثبت
10 سوال حقوق اساسی

مجموعه رایگان 385 صفحه ای سوالات مصاحبه ی علمی داوطلبان تصدی امر قضا؛ به شرح زیر:
مجموعه 178 صفحه ای سوالات مصاحبه ی علمی داوطلبان تصدی امر قضا (جلد اول-سوالات کیفری)
مجموعه 207 صفحه ای سوالات مصاحبه ی علمی داوطلبان تصدی امر قضا (جلد دوم-سوالات حقوقی)


 دانلود نمونه سوالات آزمون جذب تصدی امر قضا

منبع: ایران استخدام
ایران استخدام
رایگان
دریافت فایل
چهارشنبه 3 مرداد 1403، ساعت 05:09