روابط تحلیل سازه برای حل سریع (تیرها)

کلیه روابط تحلیل سازه تیرها برای حل سریع مسائل و حدود ۴-۵ سوال تحلیل سازه در آزمون نظام مهندسی محاسبات عمران انواع بارهای گستره یکنواخت، مثلثی، مثلثی متقارن، گسترده مقطعی، بار متمرکز، غیر متقارن، غیرهمسان، بار با لنگر در ترکیب انوع تکیه‌گاه‌های ساده و گیردار برای بدست آورن لنگر، برش، عکس العمل تکیه گاه و… در ۲۰ صفحه بصورت فایل PDF جهت پرینت و استفاده در جلسه آزمون محاسبات.
روابط تحلیل سازه برای حل سریع (تیرها)

کلیه روابط تحلیل سازه تیرها برای حل سریع مسائل و حدود ۴-۵ سوال تحلیل سازه در آزمون نظام مهندسی محاسبات عمران

انواع بارهای گستره یکنواخت، مثلثی، مثلثی متقارن، گسترده مقطعی، بار متمرکز، غیر متقارن، غیرهمسان، بار با لنگر در ترکیب انوع تکیه‌گاه‌های ساده و گیردار برای بدست آورن لنگر، برش، عکس العمل تکیه گاه و… در ۲۰ صفحه بصورت فایل PDF جهت پرینت و استفاده در جلسه آزمون محاسبات.

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
20,000 تومان
دریافت فایل
دوشنبه 14 اسفند 1402، ساعت 14:23