مدیر مالی پاره وقت

ساحره سعیدی
کد آگهی: KP5339688801
متن کامل آگهی:
تجزیه و تحلیل حسابها، کنترل کلیه حسابها، انبار و بهای تمام شده، برنامه ریزی و مدیریت تیم مالی، تهران و کرج
مدیر مالی پاره وقت
مدیر مالی پاره
مالی پاره وقت
مدیر مالی پاره وقت
مدیر مالی پاره
مالی پاره وقت
شنبه 30 تیر 1403، ساعت 19:48