مدیر فنی بند الف غیر حضوری

نسرین رضایی
کد آگهی: KP5045304695
متن کامل آگهی:
متقاضی مدیر فنی بند الف بصورت غیر حضوری هستم با حقوق توافقی
مدیر فنی بند
الف غیر حضوری
مدیر فنی بند
الف غیر حضوری
شنبه 30 تیر 1403، ساعت 05:56