مهندس ناظر نمایشگاه بین المللی

Saber Zand
کد آگهی: KP9051359005
متن کامل آگهی:
اینجانب مهندس عمران دارای پروانه اشتغال به کار و همچنین شماره مهندسی از سازمان نظام مهندسی تهران همکاری خود را جهت مهر و امضاء برگه های تاییدیه احداث غرفه های نمایشگاه بین المللی تهران اعلام می نمایم
مهندس عمران
مهندس ناظر
تاییدیه غرفه های نمایشگاهی
امضاء برگه های غرفه نمایشگاه
نمایشگاه بین المللی تهران
احداث غرفه نمایشگاهی
مهندس عمران جهت نمایشگاه بین المللی
پروانه اشتغال به کار
همکاری در نمایشگاه بین المللی تهران
مهندس ناظر جهت نمایشگاه
تاییدیه مهندس ناظر
مهر وامضاء مهندس ناظر
ناظر نمایشگاهی
نظارت نمایشگاه بین المللی
خدمات نمایشگاه بین المللی
مهندس ناظر نمایشگاه
نمایشگاه بین المللی
مهندس عمران
مهندس ناظر
تاییدیه غرفه های نمایشگاهی
امضاء برگه های غرفه نمایشگاه
نمایشگاه بین المللی تهران
احداث غرفه نمایشگاهی
مهندس عمران جهت نمایشگاه بین المللی
پروانه اشتغال به کار
همکاری در نمایشگاه بین المللی تهران
مهندس ناظر جهت نمایشگاه
تاییدیه مهندس ناظر
مهر وامضاء مهندس ناظر
ناظر نمایشگاهی
نظارت نمایشگاه بین المللی
خدمات نمایشگاه بین المللی
مهندس ناظر نمایشگاه
نمایشگاه بین المللی
دوشنبه 1 مرداد 1403، ساعت 22:53