شاطر سنگک

متن کامل آگهی:
شاطر سنگک هستم آماده بکار با نون خوب کسی خواست خبر بده
خدمات پیشه و مهارت
خدمات پیشه و مهارت
دوشنبه 1 مرداد 1403، ساعت 23:00