کارپیشه

چه کاری؟

کجا؟

شهر، استان

8 آگهی استخدام استخدام شركت فروشگاه های زنجيره ای افق كورش

3 هفته پیش ای استخدام
فارس، کره ای
استخدام فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
2 هفته پیش ای استخدام
فارس، کره ای
استخدام فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش، بزرگترین و گسترده ترین زنجیره ای کشور جهت تکمیل کادر قسمت تجهیز خود در استان یزد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری م...
3 هفته پیش استخدام ایران
خراسان رضوی، بار
آگهی استخدام شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در تهران شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید : ردیف عنوان شغلی شرا...
3 هفته پیش ای استخدام
فارس، کره ای
استخدام فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
3 هفته پیش ای استخدام
فارس، کره ای
استخدام فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
2 هفته پیش ای استخدام
فارس، کره ای
استخدام فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
2 هفته پیش دیوار
اصفهان، اصفهان، دروازه تهران (میدان جمهوری)
3 هفته پیش دیوار
سیستان و بلوچستان، زاهدان