کارپیشهphone پشتیبانی: 0903 - 7898863ثبت آگهی
دو نفر کارگر خانم یا آقا بصورت پاره وقت نیازمندیم... شیفت صبح خانم یا آقا از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۳:۳۰ (۵ساعت) کمکی شاطر جهت پخت شیرینی و نان شیفت عصر خانم یا آقا از ساعت ۱۸ الی ۲۲ شب (۴ساعت) کمکی فروشنده م...