کارپیشهphone پشتیبانی: 0903 - 7898863ثبت آگهی
جهت کار در کارگاه صنایع چوبی به تعدادی کارگر ساده . mdf کار ماهر . نیمه ماهر و همچنین جهت کار در فروشگاه صنایع چوبی به تعدادی فروشنده ماهر نیازمندیم. ساعت کاری کارگاه ۹ صبح الی ۱۹/۳۰ عصر و همچنین یک س...