از دوستات نظر بگیر

درآمد یک کارگر بلوک زن چقدر است؟

کارگر بلوک زن

1400/08/03
شه-ح
مزدتهیه یک بلوک20×10×40برای کارگربلوکزن چقدراست
05:17
کارگر استاد کار بلوک زن در سنگر
شه-ح
مزدتهیه یک بلوک برای کارگربدبخت
05:20
یک‌شنبه 7 آذر 1400، ساعت 02:20