چه کاری؟
خراسان رضوی، سبزوار
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در سبزوار

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سبزوار
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در سبزوار
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سبزوار
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سبزوار
حقوق 2,000,000 - 2,500,000 تومان
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سبزوار
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سبزوار
امکان دورکاری
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سبزوار
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سبزوار
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سبزوار
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در سبزوار
مدرک دیپلم
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سبزوار
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سبزوار
حقوق 6,000,000 تومان
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سبزوار
حقوق 3,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سبزوار
حقوق 2,300,000 تومان
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سبزوار
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سبزوار
حقوق 2,500,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سبزوار
حقوق 5,000,000 - 6,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سبزوار
حقوق 2,000,000 تومان
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سبزوار
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سبزوار
نیمه‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
سه‌شنبه 15 آذر 1401، ساعت 06:45