آدرس: نیشابور . ابتدای خیابان 15 خرداد 15 خرداد یک
مدیریت: محمود شکوهی

9 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در نیشابور
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در نیشابور
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در نیشابور
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در نیشابور
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در نیشابور - شهرک صنعتی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در نیشابور - شهرک صنعتی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در نیشابور
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در نیشابور - شهرک صنعتی عطار
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در نیشابور
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
بدون نیاز به سابقه
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 10:20