آدرس: شاهرود خ امام جنب درمانگاه امام حسین
مدیریت: علی اکبر عرب اسماعیلی

10 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در شاهرود - کارگر 7
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در شاهرود - شهرک نوین
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 روز پیش)
 در شاهرود - شاهرود
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 روز پیش)
 در شاهرود - شاهرود
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 روز پیش)
 در شاهرود - شاهرود
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 روز پیش)
 در شاهرود - شاهرود
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 روز پیش)
 در شاهرود - شاهرود
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 روز پیش)
 در شاهرود - شاهرود
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 روز پیش)
 در شاهرود - شاهرود
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در شاهرود - شاهرود
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
1 سال سابقه
یک‌شنبه 13 آذر 1401، ساعت 11:18