آدرس: بروجرد- خیابان بهار- روبروی پارک بهار- پلاک 125
مدیریت: پیمان چرخکار

9 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در بروجرد - میدان دوراهی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در بروجرد - جاده کمربندی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در بروجرد - خیابان سعدی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در بروجرد - میدان دوراهی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در بروجرد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در بروجرد - جاده خرم آباد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (شنبه 23 مهر 1401)
 در بروجرد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (دوشنبه 7 شهریور 1401)
 در بروجرد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (شنبه 24 اردیبهشت 1401)
 در بروجرد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
یک‌شنبه 6 آذر 1401، ساعت 09:33