از دوستات نظر بگیر
دنبال کن

حقوق یک آشپز ایرانی در ماه چقدر است؟

آشپز ایرانی

1400/11/05
حقوق اشپزخانوم درماه چقدرمیباشد؟
19:10
آشپز حرفه ای غذاهای ایرانی
آشپز حرفه ای برای غذای ایرانی با تجربه نیازمندیم
1401/11/12
مهدی حقی
حقوق آشپز ایرانی در ماه چند است؟
13:47
چهارشنبه 9 فروردین 1402، ساعت 03:01