چه کاری؟
کرمان، رفسنجان
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در رفسنجان

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در رفسنجان
حقوق 700,000 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در رفسنجان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در رفسنجان
حقوق 2,500,000 - 3,000,000 تومان
امکان دورکاری

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در رفسنجان
حقوق 3,000,000 - 5,000,000 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در رفسنجان
امکان دورکاری
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در رفسنجان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در رفسنجان
حقوق 2,000,000 تومان
امکان دورکاری
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در رفسنجان
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در رفسنجان - عمران و ساختمانی
حقوق 5,000,000 - 15,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در رفسنجان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در رفسنجان
حقوق 5,000,000 - 7,500,000 تومان
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در رفسنجان
بیمه دارد
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در رفسنجان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در رفسنجان
حقوق 18 - 9,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در رفسنجان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در رفسنجان
حقوق 2,500,000 - 3,000,000 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در رفسنجان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در رفسنجان
شاگرد مغازه آسیاب قاووت حقوق 3****
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در رفسنجان
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در رفسنجان
حقوق 3,000,000 تومان
نیمه‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 11 مهر 1401، ساعت 20:23