فایل Etabs ساختمانی در کالیفرنیا

ساختمان ۱۰ طبقه بتنی در شهر سن خوزه ایالت کالیفرنیا فایل Etabs مدل‌سازی مهندسین خارجی جهت مشاهده نمونه فایل ایتبس مربوط به نحوه طراحی و مدل‌سازی سازه در سایر کشورها می‌باشد که فایل جهت استفاده مهندسین در سازه پلاس منتشر شده است.
فایل Etabs ساختمانی در کالیفرنیا

ساختمان ۱۰ طبقه بتنی در شهر سن خوزه ایالت کالیفرنیا

فایل Etabs مدل‌سازی مهندسین خارجی جهت مشاهده نمونه فایل ایتبس مربوط به نحوه طراحی و مدل‌سازی سازه در سایر کشورها می‌باشد که فایل جهت استفاده مهندسین در سازه پلاس منتشر شده است.

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
20,000 تومان
دریافت فایل
چهارشنبه 2 اسفند 1402، ساعت 04:54