اتوکد دیتیل وادار مطابق پیوست ششم ۲۸۰۰-۴

محصول حاضر فایل اتوکد DWG جزئیات دیتیل وادار مطابق پیوست ششم ۲۸۰۰ (از پکیج کامل اتوکد dwg جزئیات پیوست ششم ۲۸۰۰) بوده که وجود این جزئیات در نقشه‌‎های سازه‌ای  الزامی است. شکل پ۶-۴، شکل پ۶-۵، شکل پ۶-۶ الف، شکل پ۶-۶ ب  و شکل پ۶-۱۰ الف و ب پیوست ششم ۲۸۰۰ این فایل توسط تیم سازه پلاس آماده شده است و تنها مرجع ارائه فایل سایت سازه پلاس می‌باشد.
اتوکد دیتیل وادار مطابق پیوست ششم ۲۸۰۰-۴

محصول حاضر فایل اتوکد DWG جزئیات دیتیل وادار مطابق پیوست ششم ۲۸۰۰ (از پکیج کامل اتوکد dwg جزئیات پیوست ششم ۲۸۰۰) بوده که وجود این جزئیات در نقشه‌‎های سازه‌ای  الزامی است.

شکل پ۶-۴، شکل پ۶-۵، شکل پ۶-۶ الف، شکل پ۶-۶ ب  و شکل پ۶-۱۰ الف و ب پیوست ششم ۲۸۰۰

این فایل توسط تیم سازه پلاس آماده شده است و تنها مرجع ارائه فایل سایت سازه پلاس می‌باشد.

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
50,000 تومان
دریافت فایل
چهارشنبه 2 اسفند 1402، ساعت 20:45