دانلود رایگان پرسشنامه سرمایه اجتماعی

دانلود رایگان پرسشنامه سرمایه اجتماعی | 20 بگیر | نمونه سوالات
دانلود رایگان پرسشنامه سرمایه اجتماعی
توضیحاتپرسشنامه سرمایه اجتماعی مقیمیقسمتی از پرسشنامه سرمایه اجتماعی (مقیمی – ۱۳۹۰) : این پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی دارای ۶۱ سوال بوده که توسط مقیمی در سال ۱۳۹۰ طراحی و تنظیم شده است و دارای ۳ بعد ( ارتباطی ، ساختاری و شناختی ) می باشد و بر اساس طیف لیکرت ( از خیلی کم تا خیلی زیاد ) نمره گذاری شده است.در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف مفهومی و عملیاتی + سوالات تخصصی و عمومی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.قسمتی از سوالات:۱ روابط شخصی شما با شرکت ها و افراد بیرون سازمان چقدر گسترده است؟۲ روابط شخصی شما با همکارانتان درون سازمان چقدر گسترده است؟۳ روابط شما با مدیران سازمان چگونه است؟۴ با چه تعداد از همکاران خود ارتباط نزدیک دارید؟۵ چقدر با همکارانی غیر از واحد خود در سازمان ارتباط دارید؟۶ سلسله مراتب سازمانی چقدر روابط شما با همکارانتان را محدود می‌کند؟۷ نظر مدیران سازمان چقدر بر رابطه شما با همکارانتان اثرگذار است؟۸ چقدر مدیران در سازمان شما، در تصمیم گیری تیم های کاری مداخله می‌کنند؟۹ نهادهای مختلف سازمان، چقدر در روابط میان همکاران دخالت دارند؟۱۰ به طور کلی احساس می‌کنید که یک نیروی برتر در سازمان بر روابط شما با همکارانتان نظارت دارد؟۵۰ اگر در سازمان پولی معادل نصف حقوق ماهیانه خود را گم کرده باشید، چقدر فکر می‌کنید این پول به شما برگردانده خواهد شد؟۵۱ چقدر فکر می‌کنید که می‌توان به افراد سازمان تفویض اختیار کرد؟۵۲ به نظر شما کارکنان سازمان چقدر خواسته های خود را از مدیران صریح بیان می‌کنند؟۵۳ در سازمان شما همکاران چقدر ایرادات یکدیگر را به طور صریح با هم در میان می‌گذارند؟۵۴ چقدر فکر می‌کنید همکاران شما، همان چیزی را که در مقابل شما می گویند، پشت سر شما هم می گویند؟۵۵ در صورت بروز یک مشکل در سازمان، چقدر مدیران این مشکل را با صراحت با کارکنان مطرح می‌کنند؟۵۶ چقدر در سازمان شما شفافیت اطلاعات وجود دارد؟۵۷ ارزش های شرکت شما چقدر بر کارهای گروهی و همکاری تاکید دارد؟۵۸ چقدر حاضرید در فعالیت‌های سازمانی به طور داوطلبانه همکاری کنید؟۵۹ کارکنان شرکت چقدر برای تحقق اهداف با یکدیگر همکاری می‌کنند؟۶۰ در صورتی که فردی در سازمان شما با دیگران همکاری نکند، چقدر مورد شماتت سایر همکاران قرار می‌گیرد؟۶۱ چقدر حاضرید از نظر زمانی یا مالی به پروژه ای کمک کنید که به طور مستقیم به شما یا خانواده شما سود نمی رساند اما به نفع افراد بسیاری در سازمان است؟

محصولات مرتبط :

  1. دانلود رایگان پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی و شاخص های سرمایه اجتماعی
  2. دانلود رایگان ۳ پرسشنامه ریسک سرمایه گذاری (روش دلفی + بازار سرمایه فواکه)
  3. دانلود رایگان پرسشنامه سرمایه اجتماعی در سازمان
  4. دانلود رایگان پرسشنامه سرمایه اجتماعی (اونیکس و بولن)
  5. دانلود رایگان پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال
  6. دانلود رایگان پرسشنامه سرمایه اجتماعی شجاعی
منبع: 20بگیر
20بگیر
5,200 تومان
دریافت فایل
چهارشنبه 2 اسفند 1402، ساعت 05:22