دانلود رایگان پرسشنامه اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان

دانلود رایگان پرسشنامه اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان | 20 بگیر | نمونه سوالات
دانلود رایگان پرسشنامه اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان
توضیحاتپرسشنامه اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنانقسمتی از پرسشنامه اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان (بهشتی – ۱۳۸۴): پرسشنامه اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان دارای ۳۵ سوال می باشد که این پرسشنامه دارای تفسیر + شیوه نمره گذاری + رویایی و پایایی + منبع می باشد در ضمن پرسشنامه مربوط تک مولفه ای می باشد. قسمتی از سوالات: ۱ گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب کاهش ضریب خطا و اشتباهات در شغلتان شده است
۲ با گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه کارهایتان رابراساس نظم و ترتیب بیشتر انجام می دهید
۳ گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه تمرکز شما برروی کارتان افزایش یافته است
۴ گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه در انجام به موقع کارها و وظایف شغلی شما تاثیر داشته است
۵ گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب کاهش ضایعات تجهیزات و ملزومات اداری در کارتان شده است
۶ گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب درک روشن تر و واضح تر از مسئولیت های سازمانی محول شده به شما گردیده است.
۷ گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش توانایی شما در انجام وظایف سازمانی به طور دقیق تر و موشکافانه تر شده است
۸ گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب کاهش یا حذف فعالیتهای زائد و تکراری شده است
۹ گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب شناخت شما از امکانات تخصصی لازم برای برنامه ریزی و نوآوری شده است۳۰ گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب غلبه برمسائل و مشکلات محیط کار شده است
۳۱ گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب تغییر روش کارتان از روش سنتی به روش های علمی نوین شده است
۳۲ گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش سرعت عمل شما در انجام کارها شده است
۳۳ گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش توانایی شما برای اجرای دستورالعمل های صادره از سوی سرپرست شده است
۳۴ گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب کاهش میزان مراجعات شما به سرپرست در رابطه با مشکلات کاری شده است
۳۵ گذراندن دوره آموزشی تا چه اندازه موجب افزایش توانمندی شما در راستای انجام وظایف مختلف شغلی شده است __________________________________ در این تحقیق، تأثیر اجرای دوره­های آموزشی ضمن خدمت در سطوح مختلف مدل کرک­پاتریک بر روی احساس شایستگی، احساس خودساماندهی، احساس موثر بودن، احساس معنادار بودن و احساس اعتماد)، مورد بررسی و به طور تجربی مورد آزمون قرار گرفت. داده­های مورد نیاز برای انجام این تحقیق از طریق نمونه­گیری تصادفی در میان کارکنان و مدیران اداره ثبت اسناد استان قزوین و در قالب پرسشنامه­ای دو بخشی (آموزش ضمن خدمت و توانمندسازی کارکنان) جمع ­آوری شد.  سپس با بهره­گیری از تحلیل­های آماری مشتمل بر آمار توصیفی (توصیف متغیرها و توصیف ویژگی­های جمعیت شناختی) و آمار استنباطی (مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم­افزار لیزرل) مورد تحلیل قرار گرفت. این تحقیق با هدف بررسی اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت مجازی بر عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی استان اردبیل انجام شد.  ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته اثربخشی آموزش ضمن خدمت و پرسشنامه عملکرد شغلی بود که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ برای پرسشنامه آموزش ضمن خدمت ۹۵/۰ و برای عملکرد شغلی ۹۶/۰ به دست آمد.  از آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه) جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتیجه گیری : در دسترس بودن اینترنت باعث دستیابی به اطلاعات جدید در زمان کمتر می شود و این در زمینه استفاده معلمان از روش ها و الگوهای جدید باعث افزایش عملکرد شغلی آنان می شود.

محصولات مرتبط :

  1. دانلود رایگان پرسشنامه اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان
  2. دانلود رایگان پرسشنامه تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر کارایی معلمان
  3. دانلود رایگان ۳ پرسشنامه ضمن خدمت معلمان و کارکنان (پکیج کامل)
  4. دانلود رایگان پرسشنامه نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت معلمان لطیفی
  5. نمونه سوالات دوره ضمن خدمت مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی ۱۴۰۲【قبولی تضمینی】
  6. دانلود رایگان ۲ پرسشنامه ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی (پاتریک + ریموند)
منبع: 20بگیر
20بگیر
5,200 تومان
دریافت فایل
دوشنبه 14 اسفند 1402، ساعت 13:49