مجموعه کلیدواژه‌های تکی منابع عمران، مهر ۱۴۰۲

محصول حاضر “مجموعه کلیدواژه‌های تکی منابع عمران” بوده و شامل کلیدواژه هر مبحث مقررات ملی ساختمان که در آزمون‌های نظارت و اجرا و طراحی جزء منابع عمران هستند (اجتماع منابع عمران) تهیه شده است، در واقع کلیدواژه جامع عمران است که هر منبع (مبحث مقررات ملی) دارای کلیدواژه جداگانه است (هر منبع بر اساس حروف الفبا دارای کلیدواژه است.) بر اساس سال روی جلد منابع آزمون مهر 1402 تعداد صفحه کل: 397
مجموعه کلیدواژه‌های تکی منابع عمران، مهر ۱۴۰۲

محصول حاضر “مجموعه کلیدواژه‌های تکی منابع عمران” بوده و شامل کلیدواژه هر مبحث مقررات ملی ساختمان که در آزمون‌های نظارت و اجرا و طراحی جزء منابع عمران هستند (اجتماع منابع عمران) تهیه شده است، در واقع کلیدواژه جامع عمران است که هر منبع (مبحث مقررات ملی) دارای کلیدواژه جداگانه است (هر منبع بر اساس حروف الفبا دارای کلیدواژه است.)

بر اساس سال روی جلد منابع آزمون مهر 1402

تعداد صفحه کل: 397

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
430,000 تومان
دریافت فایل
چهارشنبه 2 اسفند 1402، ساعت 04:14