مجموعه کلیدواژه‌های تکی نظارت عمران، مهر ۱۴۰۲

محصول حاضر “مجموعه کلیدواژه‌های تکی نظارت عمران” بوده و شامل کلیدواژه هر مبحث مقررات ملی ساختمان که در آزمون‌ نظارت جزء منابع عمران هستند، تهیه شده است، در واقع کلیدواژه نظارت عمران است که هر منبع (مبحث مقررات ملی) دارای کلیدواژه جداگانه است (هر منبع بر اساس حروف الفبا دارای کلیدواژه است.) بر اساس سال روی جلد منابع آزمون مهر 1402 تعداد صفحه کل: 261
مجموعه کلیدواژه‌های تکی نظارت عمران، مهر ۱۴۰۲

محصول حاضر “مجموعه کلیدواژه‌های تکی نظارت عمران” بوده و شامل کلیدواژه هر مبحث مقررات ملی ساختمان که در آزمون‌ نظارت جزء منابع عمران هستند، تهیه شده است، در واقع کلیدواژه نظارت عمران است که هر منبع (مبحث مقررات ملی) دارای کلیدواژه جداگانه است (هر منبع بر اساس حروف الفبا دارای کلیدواژه است.)

بر اساس سال روی جلد منابع آزمون مهر 1402

تعداد صفحه کل: 261

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
235,000 تومان
دریافت فایل
دوشنبه 14 اسفند 1402، ساعت 15:50