مجموعه کلیدواژه‌های تکی محاسبات عمران، مهر ۱۴۰۲

محصول حاضر “مجموعه کلیدواژه‌های تکی محاسبات عمران” بوده و شامل کلیدواژه هر مبحث مقررات ملی ساختمان که در آزمون‌ محاسبات جزء منابع عمران هستند، تهیه شده است، در واقع کلیدواژه محاسبات عمران است که هر منبع (مبحث مقررات ملی) دارای کلیدواژه جداگانه است (هر منبع بر اساس حروف الفبا دارای کلیدواژه است.) بر اساس سال روی جلد منابع آزمون مهر 1402 تعداد صفحه کل: 155
مجموعه کلیدواژه‌های تکی محاسبات عمران، مهر ۱۴۰۲

محصول حاضر “مجموعه کلیدواژه‌های تکی محاسبات عمران” بوده و شامل کلیدواژه هر مبحث مقررات ملی ساختمان که در آزمون‌ محاسبات جزء منابع عمران هستند، تهیه شده است، در واقع کلیدواژه محاسبات عمران است که هر منبع (مبحث مقررات ملی) دارای کلیدواژه جداگانه است (هر منبع بر اساس حروف الفبا دارای کلیدواژه است.)

بر اساس سال روی جلد منابع آزمون مهر 1402

تعداد صفحه کل: 155

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
170,000 تومان
دریافت فایل
چهارشنبه 2 اسفند 1402، ساعت 06:04