منابع و نمونه سوالات فنی و مهندسی

منابع و نمونه سوالات کارشناس فنی و مهندسی 1 استخدامی بنیاد مسکن 1402-مقررات ملّی ساختمان ایران-مجموعه مصوبات-مباحث عمومی شهرسازی ایران-شرایط عمومی پیمان
منابع و نمونه سوالات فنی و مهندسی

توضیحات

منابع و نمونه سوالات کارشناس فنی و مهندسی 1

فنی مهندسی
استخدام فنی مهندسی
منبع: استخدامی
استخدامی
50,000 تومان
دریافت فایل
دوشنبه 14 اسفند 1402، ساعت 15:20