منابع عمومی کارشناس استاندارد

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد-سیستمهای مدیریت کیفیت-مبانی و واژه گا- ارزیابی انطباق-روش اجرایی فرایند انتخاب کارشناس رسمی استاندار د -بیانیه گام دوم
منابع عمومی کارشناس استاندارد

توضیحات

منابع عمومی استخدامی کارشناس استاندارد

منابع عمومی:

1-قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

2-استاندارد INSO-ISO 9000 سیستمهای مدیریت کیفیت-مبانی و واژه گان

3-استانداردINSO-ISO-IEC-17000 ارزیابی انطباق-واژگان و اصول عمومی

4-روش اجرایی فرایند انتخاب کارشناس رسمی استاندار د به شماره مدرک ۲۶۶ /۱۴۳/ ر مورخ ۱۸/ ۰۲/ ۱۴۰۲

5-بیانیه گام دوم انقلاب مورخ 1397/11/22

منبع: استخدامی
استخدامی
20,000 تومان
دریافت فایل
چهارشنبه 2 اسفند 1402، ساعت 20:59