دوره LPIC2 لینوکس | Linux Engineer ( دوره آنلاین )

دومین مدرک از مجموعه مدارک حرفه ای سطح بندی شده LPI لینوکس می باشد. این مدرک صلاحیت داوطلب در زمینه مدیریت شبکه هایی مختلط در اندازه های کوچک تا متوسط را تایید می کند. برای دریافت LPIC-2 لازم است تا مدرک LPIC-1 داوطلب منقضی نشده باشد، اما به هر ترتیب ممکن است برای هر دوی این مدارک آزمون گرفته شود.

معرفی اجمالی دوره

دومین مدرک از مجموعه مدارک حرفه ای سطح بندی شده LPI لینوکس می باشد. این مدرک صلاحیت داوطلب در زمینه مدیریت شبکه هایی مختلط در اندازه های کوچک تا متوسط را تایید می کند. برای دریافت LPIC-2 لازم است تا مدرک LPIC-1 داوطلب منقضی نشده باشد، اما به هر ترتیب ممکن است برای هر دوی این مدارک آزمون گرفته شود.

فصول دوره

System administration
Configuration, compilation and patching of the kernel
Maintenance and administration of file systems
RAID software
Configuration of the system start
System recovery
Use of CD and DVD-R/RW
System log files
Troubleshooting
Server utilities
Configuration of Samba
Configuration of NFS
و ..;

معرفی مدرس

امین شاطری
As a highly-skilled and motivated Linux systems administrator, I have more than seven years of proven experience working in a high stress environment with different groups of skilled colleagues. Working as a Linux certified instructor requires me to have strong fundamental and practical knowledge with Linux environments and systems which can be helpful with design of projects and consulting customers. With an excellent communication skills and ability to lead a team, looking for the right opportunity to bring my expertise to the work environment

روش ارزیابی و نمره‌دهی

فرم های ارزیابی

نمونه گواهینامه

منبع: جاب ویژن
جاب ویژن
903,000 تومان
دریافت فایل
پنج‌شنبه 30 فروردین 1403، ساعت 17:48