دوره جامع VMware vSphere V 6.7 دوره VMware vSphere: Install, Configure, Manage plus Optimize and Scale- V 6.7

این دوره روی نصب، پیکربندی، مدیریت و تسلط بر VMware vSphere® 6.7، که شامل VMware ESXi™ 6.7 و VMware vCenter™ 6.7 می شود. این دوره محتوای پرفروش ترین VMware vSphere : نصب، پیکربندی، مدیریت دوره با قابل قیاس بودن پیشرفته و وظایف و مهارت های نظارت بر اجرای مورد نیاز برای پیکربندی محیط های در دسترس و قابل قیاس vSphere را ترکیب می کند. دانشجویان با این مفاهیم و از طریق پایان دوره و لابراتوار های آن، تجربه عملی لازم را کسب خواهند کرد.

معرفی اجمالی دوره

این دوره روی نصب، پیکربندی، مدیریت و تسلط بر VMware vSphere® 6.7، که شامل VMware ESXi™ 6.7 و VMware vCenter™ 6.7 می شود. این دوره محتوای پرفروش ترین VMware vSphere : نصب، پیکربندی، مدیریت دوره با قابل قیاس بودن پیشرفته و وظایف و مهارت های نظارت بر اجرای مورد نیاز برای پیکربندی محیط های در دسترس و قابل قیاس vSphere را ترکیب می کند. دانشجویان با این مفاهیم و از طریق پایان دوره و لابراتوار های آن، تجربه عملی لازم را کسب خواهند کرد.

فصول دوره

Course Introduction
Introductions and course logistics
Course objectives
Describe the content of this course
Gain a complete picture of the VMware certification system
Familiarize yourself with the benefits of the VMware Education Learning Zone
Identify additional resources


· Introduction to vSphere and the Software-Defined Data Center

Describe the topology of a physical data center
Explain the vSphere virtual infrastructure
Define the files and components of virtual machines
Describe the benefits of using virtual machines
Explain the similarities and differences between physical architectures and virtual architectures
Define the purpose of ESXi
Define the purpose of vCenter Server
Explain the software-defined data center
Describe private, public, and hybrid clouds
· Creating Virtual Machines
Introduce virtual machines, virtual machine hardware, and virtual machine files
Identify the files that make up a virtual machine
Discuss the latest virtual machine hardware and its features
Describe virtual machine CPU, memory, disk, and network resource usage
Explain the importance of VMware Tools™
Discuss PCI pass-through, Direct I/O, remote direct memory access, and NVMe
Deploy and configure virtual machines and templates
Identify the virtual machine disk format
· vCenter Server
Introduce the vCenter Server architecture
Deploy and configure vCenter Server Appliance
Use vSphere Web Client
Back up and restore vCenter Server
Examine vCenter Server permissions and roles
Explain the vSphere HA architectures and features
Examine the new vSphere authentication proxy
Manage vCenter Server inventory objects and licenses
Access and navigate the new vSphere clients
· Configuring and Managing Virtual Networks
Describe, create, and manage standard switches
Configure virtual switch security and load-balancing policies
Contrast and compare vSphere distributed switches and standard switches
Describe the virtual switch connection types
Describe the new TCP/IP stack architecture
Use VLANs with standard switches
· Configuring and Managing Virtual Storage
Introduce storage protocols and storage device types
Discuss ESXi hosts using iSCSI, NFS, and Fibre Channel storage
Create and manage VMFS and NFS datastores
Describe the new features of VMFS 6.7
Introduce vSAN
Describe guest file encryption
· Virtual Machine Management
Use templates and cloning to deploy new virtual machines
Modify and manage virtual machines
Clone a virtual machine
Upgrade virtual machine hardware to version 12
Remove virtual machines from the vCenter Server inventory and datastore
Customize a new virtual machine using customization specification files
Perform vSphere vMotion and vSphere Storage vMotion migrations
Create and manage virtual machine snapshots
Create, clone, and export vApps
Introduce the types of content libraries and how to deploy and use them
· Resource Management and Monitoring
Introduce virtual CPU and memory concepts
Explain virtual memory reclamation techniques
Describe virtual machine overcommitment and resource competition
Configure and manage resource pools
Describe methods for optimizing CPU and memory usage
Use various tools to monitor resource usage
Create and use alarms to report certain conditions or events
Describe and deploy resource pools
Set reservations, limits, and shares
Describe expandable reservations
Schedule changes to resource settings
Create, clone, and export vApps
Use vCenter Server performance charts and esxtop to analyze vSphere performance
و ....;

معرفی مدرس

علی حامدی
رزومه ی استاد در سایت ارژنگ موجود می باشد

روش ارزیابی و نمره‌دهی

فرم های ارزیابی

نمونه گواهینامه

منبع: جاب ویژن
جاب ویژن
1,965,600 تومان
دریافت فایل
پنج‌شنبه 28 تیر 1403، ساعت 16:43