آموزش گوگل آنالیتیکس مقدماتی (google analytics)

تحولات دیجیتال در عصر امروز منجر به درگیری اجتناب‌ناپذیر سازمان‌ها و شرکت‌ها با تکنولوژی و دنیای دیجیتال شده‌است. بر همین اساس، ساختار درآمدی هریک از سازمان‌ها در بخش دیجیتال، نیازمند بررسی و آنالیز دقیق مشتریان خود خواهد بود. گوگل آنالیتیکس، یا شاه کلید آنالیز دقیق مشتریان شما، خدمتی است متمایز از گوگل که می‌توانید با اطمینان و آسانی آن را فراگرفته و در کسب‌وکار خود به کار بندید. به‌طورکلی اگر از صاحبان وب‌سایت هستید و یا منبع درآمد شما از یک کسب‌وکار اینترنتی است احتمالاً این دغدغه را دارید که چگونه عملکرد وب‌سایت خود را ارتقا دهید. گوگل آنالیتیکس کمک می‌کند تا بتوانید از طریق سایتتان فروش بیشتری داشته باشید، اما این مهم، جز با نظارت شما میسر نیست. گوگل آنالیتیکس کمک می‌کند تا کاربران بیشتر و با کیفیت‌تری داشته باشید و نسبت به کاربران و رفتار آن‌ها در سایتتان اطلاعات و داده‌های شفاف‌تری را ثبت کنید، همچنین گوگل آنالیتیکس کمک می‌کند تا تحلیل خود را نیز بهینه کنید. گوگل آنالیتیکس (Google Analytics)، ابزار تحلیل‌گر شرکت گوگل است که در بین کاربران ایرانی به نام‌های گوگل آنالیز، گوگل آنالیتیک و گوگل آنالیتیکز هم شناخته می‌شود. این ابزار تحلیل‌گر می‌تواند اطلاعات بسیار کاملی را دربارۀ ترافیک ورودی در اختیار مدیران یک وب‌سایت‌ قرار دهد. گـوگل آنالیتیکس یـا گـوگل آنالیز یـا معادل انگلیسـی آن Google Analytics یکی از چندیــن ابــزار گــوگل بــرای انجــام آنالیــز و تجزیه‌وتحلیل بــر روی اطلاعات بی‌شمار وب‌سایت‌ها و کسب‌وکارهای آنلاین اســت. گوگل آنالیتیکس در ابتــدا و در نــگاه اول، ابــزار یــک ســایت معمولــی اســت کــه در آن بخش‌های مختلفــی تــدارک دیــده شــده و می‌توان از هرکدام از بخش‌های آن اســتفاده کــرد. امــا وقتــی حرفه‌ای باشــید و بـا قسمت‌های آن به‌طور کامـل آشـنایی داشـته باشـید، هیچ‌وقت گوگل آنالیتیکس را بـه یـک سـایت سـاده تشـبیه نمی‌کنید و در حقیقـت آن را از بسـیاری از نرم‌افزارهای پیچیــده در دنیــا قوی‌تر و بهتــر میدانیــد؛ که می‌تواند نقش بسیار مهمی را در بهینه‌سازی یک وب‌سایت و پیشرفت آن ایفا کند؛ اما چیزی که گوگل آنالیتیکس را به یک ابزار لازم برای صاحب هر وب‌سایت (اپلیکیشن گوشی) تبدیل می‌کند، فقط قدرت غیرقابل‌انکار آن نیست. گوگل آنالیتیکس یک ابزار رایگان آنالیز وب‌سایت و اپلیکیشن است که با استفاده از آن هر کسب‌وکاری بـرای بـه موفقیـت رسـیدن بایـد عملکـرد کاری خود را تحلیـل کنـد. گــوگل آنالیتیکس ابــزاری اســت کــه بــه کسب‌وکارهای آنلاین ایــن امــکان را می‌دهد کــه جایــگاه و فرایندهــای کاری خــود را اندازه‌گیری و آنالیــز کنند. در طـول فعالیـت خـود در حـوزه آنلاین و کسب‌وکارهای اینترنتـی، بارهـا واژه‌هایی ماننـد گـوگل آنالیتیکس یـا گـوگل آنالیـز را خواهیـد شـنید کـه در ابتـدا تصـور چندانـی در مـورد آن نخواهیـد داشـت.

معرفی اجمالی دوره

تحولات دیجیتال در عصر امروز منجر به درگیری اجتناب‌ناپذیر سازمان‌ها و شرکت‌ها با تکنولوژی و دنیای دیجیتال شده‌است. بر همین اساس، ساختار درآمدی هریک از سازمان‌ها در بخش دیجیتال، نیازمند بررسی و آنالیز دقیق مشتریان خود خواهد بود. گوگل آنالیتیکس، یا شاه کلید آنالیز دقیق مشتریان شما، خدمتی است متمایز از گوگل که می‌توانید با اطمینان و آسانی آن را فراگرفته و در کسب‌وکار خود به کار بندید. به‌طورکلی اگر از صاحبان وب‌سایت هستید و یا منبع درآمد شما از یک کسب‌وکار اینترنتی است احتمالاً این دغدغه را دارید که چگونه عملکرد وب‌سایت خود را ارتقا دهید. گوگل آنالیتیکس کمک می‌کند تا بتوانید از طریق سایتتان فروش بیشتری داشته باشید، اما این مهم، جز با نظارت شما میسر نیست. گوگل آنالیتیکس کمک می‌کند تا کاربران بیشتر و با کیفیت‌تری داشته باشید و نسبت به کاربران و رفتار آن‌ها در سایتتان اطلاعات و داده‌های شفاف‌تری را ثبت کنید، همچنین گوگل آنالیتیکس کمک می‌کند تا تحلیل خود را نیز بهینه کنید. گوگل آنالیتیکس (Google Analytics)، ابزار تحلیل‌گر شرکت گوگل است که در بین کاربران ایرانی به نام‌های گوگل آنالیز، گوگل آنالیتیک و گوگل آنالیتیکز هم شناخته می‌شود. این ابزار تحلیل‌گر می‌تواند اطلاعات بسیار کاملی را دربارۀ ترافیک ورودی در اختیار مدیران یک وب‌سایت‌ قرار دهد. گـوگل آنالیتیکس یـا گـوگل آنالیز یـا معادل انگلیسـی آن Google Analytics یکی از چندیــن ابــزار گــوگل بــرای انجــام آنالیــز و تجزیه‌وتحلیل بــر روی اطلاعات بی‌شمار وب‌سایت‌ها و کسب‌وکارهای آنلاین اســت. گوگل آنالیتیکس در ابتــدا و در نــگاه اول، ابــزار یــک ســایت معمولــی اســت کــه در آن بخش‌های مختلفــی تــدارک دیــده شــده و می‌توان از هرکدام از بخش‌های آن اســتفاده کــرد. امــا وقتــی حرفه‌ای باشــید و بـا قسمت‌های آن به‌طور کامـل آشـنایی داشـته باشـید، هیچ‌وقت گوگل آنالیتیکس را بـه یـک سـایت سـاده تشـبیه نمی‌کنید و در حقیقـت آن را از بسـیاری از نرم‌افزارهای پیچیــده در دنیــا قوی‌تر و بهتــر میدانیــد؛ که می‌تواند نقش بسیار مهمی را در بهینه‌سازی یک وب‌سایت و پیشرفت آن ایفا کند؛ اما چیزی که گوگل آنالیتیکس را به یک ابزار لازم برای صاحب هر وب‌سایت (اپلیکیشن گوشی) تبدیل می‌کند، فقط قدرت غیرقابل‌انکار آن نیست. گوگل آنالیتیکس یک ابزار رایگان آنالیز وب‌سایت و اپلیکیشن است که با استفاده از آن هر کسب‌وکاری بـرای بـه موفقیـت رسـیدن بایـد عملکـرد کاری خود را تحلیـل کنـد. گــوگل آنالیتیکس ابــزاری اســت کــه بــه کسب‌وکارهای آنلاین ایــن امــکان را می‌دهد کــه جایــگاه و فرایندهــای کاری خــود را اندازه‌گیری و آنالیــز کنند. در طـول فعالیـت خـود در حـوزه آنلاین و کسب‌وکارهای اینترنتـی، بارهـا واژه‌هایی ماننـد گـوگل آنالیتیکس یـا گـوگل آنالیـز را خواهیـد شـنید کـه در ابتـدا تصـور چندانـی در مـورد آن نخواهیـد داشـت.

ویژگی‌های دوره

آنلاین، پروژه محور، تعاملی همراه با تالار گفتگو، ارائه مدرک رسمی

فصول دوره

فصل اول - معرفی گوگل آنالیتیکس
فصل دوم - آشنایی با مفاهیم و انواع گزارش در گوگل آنالیتیکس
فصل سوم - گزارش‌های بنیادی گوگل آنالیتیکس
فصل چهارم - رصد کردن conversion و کمپین‌ها در گوگل آنالیتیکس;

معرفی مدرس

شهاب شیرین
شهاب شیرین دانش‌آموخته مدیریت کسب‌وکار (MBA) از دانشگاه خوارزمی است. حدود 4 سال است که در حوزه دیجیتال مارکتینگ فعالیت می‌کنند و در حال حاضر مدیر پرفورمنس مارکتینگ بیمیتو و ازکی، استارتاپ‌های خرید آنلاین بیمه هستند. تجربه مشاوره و اجرا در حوزه‌های مختلف دیجیتال مارکتینگ را با چند مجموعه دیگر در کارنامه فعالیت‌های حرفه‌ای خود دارند و به‌عنوان مدرس دیجیتال مارکتینگ، کارگاه‌ها و کلاس‌های مختلفی را برگزار کرده‌اند.

روش ارزیابی و نمره‌دهی

حد نصاب قبولی در دوره: 70.0 نمره، فارغ‌التحصیل شدن در این دوره نیاز به ارسال تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی دارد.

نمونه گواهینامه

منبع: جاب ویژن
جاب ویژن
271,150 تومان
دریافت فایل
پنج‌شنبه 28 تیر 1403، ساعت 17:46