آموزش مدیریت مالی و حسابداری پروژه‌ها

کاربرد دوره مدیریت مالی و حسابداری پروژه‌ها چیست؟ با افزایش ابعاد و تعداد پروژه‌ها، دشواری‌ها و پیچیدگی‌های اجرایی پروژه افزایش می‌یابد. یکی از فاکتورهای مهم و حیاتی در موفقیت پروژه‌ها آشنایی با مدیریت هزینه‌ها، درآمد و جریان نقدینگی است. در حقیقت بدون یک رویکرد نظام‌مند یا ساختاریافته که به طور کامل با جنبه‌ها و حوزه‌های مدیریت پروژه سازگار باشد، نمی‌توان امیدی به موفقیت در جنبه‌های مالی پروژه داشت. یکپارچگی در پروژه باید جنبه‌های زیر را پوشش دهد: ارتباط مدیریت هزینه و منابع پروژه با جنبه‌های مختلف پدیدآوری محصول پروژه ارتباط مدیریت هزینه و نقدینگی با مدیریت منابع پروژه ارتباط مدیریت مالی پروژه‌ها با مدیریت محدوده کار و مدیریت زمان در پروژه‌ها ارتباط میان برنامه‌ریزی کار انجام شده و برنامه‌ریزی مالی و منابع ارتباط میان حسابداری کار انجام شده با منابع مصرف شده و هزینه‌ها ارتباط یکپارچگی جنبه‌های مختلف مالی و حسابداری از جمله درآمد، هزینه جریان نقدینگی و مصرف منابع ارتباط میان ساختار اجرایی پروژه و مدیریت هزینه و جریان نقدینگی پروژه دوره نام‌برده‌شده با هدف آموزش مفاهیم پایه و ارائه رویکردهایی برای یکپارچگی جنبه‌های مهم مدیریت مالی طراحی و تولید شده است. این دوره، علاوه بر معرفی و تشریح مفاهیم ابتدایی، فرایندهای عمومی مدیریت هزینه، نحوه سازماندهی و برنامه‌ریزی پروژه، نحوه تنظیم بودجه و کنترل هزینه‌ها را مورد بحث قرار می‌دهد و علاوه‌برآن جنبه‌های مهم دیگر مانند حسابداری هزینه و حسابداری کار و ابزارهای مکمل برای موفقیت بیشتر را بررسی خواهد کرد. هدف از یادگیری دوره مدیریت مالی و حسابداری پروژه‌ها چیست؟ در دوره ذکر شده مفاهیم و تکنیک‌های موردنیاز برای مدیریت پروژه‌ها به طور کامل تشریح خواهد شد. مدیران و کارشناسان هزینه بعد از شرکت در این دوره می‌توانند نقشی مؤثر در تیم‌های اجرایی پروژه داشته باشند. از طرف دیگر، طراحی و تولید دوره به گونه‌ای بوده است که مطالب و فرایندهای تبیین شده با الگوها و روش‌های رایج حسابداری در انواع سازمان‌های پروژه محور تعارض نداشته باشد. در نتیجه، کارشناسان بودجه و حسابداری مدیریت با استفاده از این راهنما می‌توانند یک نقش پررنگ در پروژه‌ها و سازمان‌های پروژه محور داشته باشند. دوره مدیریت مالی و حسابداری پروژه‌ها مناسب چه کسانی است؟ 1. مدیران و کارشناسان مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه 2. علاقه‌مندان به مدیریت کارآمد درآمد، هزینه و جریان نقدینگی در پروژه و سازمان‌های پروژه محور 3. علاقه‌مندان به مدیریت پروژه 4. کارشناسان بودجه و حسابداری مدیریت در سازمان‌های پروژه محور 5. کارشناسان و مدیران دفاتر مدیریت پروژه «PMO» 6. اعضای تیم‌های مدیریت پروژه بعد از فراگیری دوره مدیریت مالی و حسابداری پروژه‌ها چه مهارت‌هایی کسب خواهید کرد؟ گذراندن دوره ذکر شده کمک می‌کند با مفاهیم ابتدایی و فرایندهای عمومی مدیریت مالی و حسابداری‌های پروژه آشنا شوید و یک تسلط کافی بر مدیریت هزینه‌ها داشته باشید. همچنین، در دوره مدیریت مالی و حسابداری پروژه‌ها با ابزارهای مکمل در این حوزه آشنا می‌شوید و یک سری مسائل و مشکلات عمومی مرتبط با گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای در اختیار شما قرار می‌گیرد.

معرفی اجمالی دوره

کاربرد دوره مدیریت مالی و حسابداری پروژه‌ها چیست؟ با افزایش ابعاد و تعداد پروژه‌ها، دشواری‌ها و پیچیدگی‌های اجرایی پروژه افزایش می‌یابد. یکی از فاکتورهای مهم و حیاتی در موفقیت پروژه‌ها آشنایی با مدیریت هزینه‌ها، درآمد و جریان نقدینگی است. در حقیقت بدون یک رویکرد نظام‌مند یا ساختاریافته که به طور کامل با جنبه‌ها و حوزه‌های مدیریت پروژه سازگار باشد، نمی‌توان امیدی به موفقیت در جنبه‌های مالی پروژه داشت. یکپارچگی در پروژه باید جنبه‌های زیر را پوشش دهد: ارتباط مدیریت هزینه و منابع پروژه با جنبه‌های مختلف پدیدآوری محصول پروژه ارتباط مدیریت هزینه و نقدینگی با مدیریت منابع پروژه ارتباط مدیریت مالی پروژه‌ها با مدیریت محدوده کار و مدیریت زمان در پروژه‌ها ارتباط میان برنامه‌ریزی کار انجام شده و برنامه‌ریزی مالی و منابع ارتباط میان حسابداری کار انجام شده با منابع مصرف شده و هزینه‌ها ارتباط یکپارچگی جنبه‌های مختلف مالی و حسابداری از جمله درآمد، هزینه جریان نقدینگی و مصرف منابع ارتباط میان ساختار اجرایی پروژه و مدیریت هزینه و جریان نقدینگی پروژه دوره نام‌برده‌شده با هدف آموزش مفاهیم پایه و ارائه رویکردهایی برای یکپارچگی جنبه‌های مهم مدیریت مالی طراحی و تولید شده است. این دوره، علاوه بر معرفی و تشریح مفاهیم ابتدایی، فرایندهای عمومی مدیریت هزینه، نحوه سازماندهی و برنامه‌ریزی پروژه، نحوه تنظیم بودجه و کنترل هزینه‌ها را مورد بحث قرار می‌دهد و علاوه‌برآن جنبه‌های مهم دیگر مانند حسابداری هزینه و حسابداری کار و ابزارهای مکمل برای موفقیت بیشتر را بررسی خواهد کرد. هدف از یادگیری دوره مدیریت مالی و حسابداری پروژه‌ها چیست؟ در دوره ذکر شده مفاهیم و تکنیک‌های موردنیاز برای مدیریت پروژه‌ها به طور کامل تشریح خواهد شد. مدیران و کارشناسان هزینه بعد از شرکت در این دوره می‌توانند نقشی مؤثر در تیم‌های اجرایی پروژه داشته باشند. از طرف دیگر، طراحی و تولید دوره به گونه‌ای بوده است که مطالب و فرایندهای تبیین شده با الگوها و روش‌های رایج حسابداری در انواع سازمان‌های پروژه محور تعارض نداشته باشد. در نتیجه، کارشناسان بودجه و حسابداری مدیریت با استفاده از این راهنما می‌توانند یک نقش پررنگ در پروژه‌ها و سازمان‌های پروژه محور داشته باشند. دوره مدیریت مالی و حسابداری پروژه‌ها مناسب چه کسانی است؟ 1. مدیران و کارشناسان مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه 2. علاقه‌مندان به مدیریت کارآمد درآمد، هزینه و جریان نقدینگی در پروژه و سازمان‌های پروژه محور 3. علاقه‌مندان به مدیریت پروژه 4. کارشناسان بودجه و حسابداری مدیریت در سازمان‌های پروژه محور 5. کارشناسان و مدیران دفاتر مدیریت پروژه «PMO» 6. اعضای تیم‌های مدیریت پروژه بعد از فراگیری دوره مدیریت مالی و حسابداری پروژه‌ها چه مهارت‌هایی کسب خواهید کرد؟ گذراندن دوره ذکر شده کمک می‌کند با مفاهیم ابتدایی و فرایندهای عمومی مدیریت مالی و حسابداری‌های پروژه آشنا شوید و یک تسلط کافی بر مدیریت هزینه‌ها داشته باشید. همچنین، در دوره مدیریت مالی و حسابداری پروژه‌ها با ابزارهای مکمل در این حوزه آشنا می‌شوید و یک سری مسائل و مشکلات عمومی مرتبط با گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای در اختیار شما قرار می‌گیرد.

ویژگی‌های دوره

گواهی‌نامه مکتب‌خونه خدمات منتورینگ پروژه محور تمرین و آزمون تالار گفتگو تسهیل استخدام

فصول دوره

فصل 1: آغاز
فصل 2: مقدمه
فصل 3: هزینه / درآمد / جریان نقدینگی
فصل 4: فرایندهای عمومی مدیریت هزینه پروژه
فصل 5: مسائل عمومی در مدیریت مالی و حسابداری پروژه‌ها
فصل 6: معرفی ابزارهایی برای بررسی بیشتر
فصل 7: مطالب تکمیلی;

معرفی مدرس

مزدک عبایی
مزدک عبایی، دانش‌آموخته کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت (دانشگاه تهران) و دارای گواهینامه‌های PMI-PBA و PMI-PMP از PMI ایشان تجربه فعالیت با عنوان مدیر سابق PMO در شرکت‌های کیسون و مهاب قدس، مدیر سابق دفتر هماهنگی خدمات مدیریت شرکت سابیر، مدیر سابق برنامه‌ریزی و تعالی سازمانی شرکت تهران جنوب را در کارنامه داشته و هم‌اکنون به‌عنوان مشاور و دستیار رئیس هیئت‌مدیره شرکت کیسون و مشاور و مدرس مدیریت پروژه و مدیریت قراردادها فعالیت می‌کنند. از سوابق آموزشی ایشان می‌توان به سابقه تدریس در بیش از ۱۹۰ دوره و کارگاه آموزشی در زمینه‌های مدیریت پروژه، مدیریت قراردادها و دعاوی، تعالی مدیریت پروژه و مهندسی ارزش اشاره نمود.

روش ارزیابی و نمره‌دهی

حد نصاب قبولی در دوره: 80.0 نمره فارغ‌التحصیل شدن در این دوره نیاز به ارسال تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی دارد.

نمونه گواهینامه

منبع: جاب ویژن
جاب ویژن
415,650 تومان
دریافت فایل
شنبه 30 تیر 1403، ساعت 16:04