کارپیشهphone پشتیبانی: 0903 - 7898863ثبت آگهی
چند کارگر ساده ویک رنگ کار جهت کار در کارخانه زیره‌کفش در احمد آبادمستوفی جاده حسن آباد ۵۶۲۷۵۷۷۵