کارپیشهphone پشتیبانی: 0903 - 7898863ثبت آگهی
نیاز مند منشی خانم برای اداره کردن دفترایزوگام باروابط عمومی وفن بیان بالا دوشیفت حقوق 800 آدرس اوقاف فاز یک به دلیل نداشتن سرویس رفت وبرگشت نزدیک محل کار باشید درصورت پاسخ ندادن پیام بگذارید