کارپیشهphone پشتیبانی: 0903 - 7898863ثبت آگهی
به یک نفر جوان باسلیقه وتمیز جهت کار در ساندویچی نیاز مندیم دوشیفت کاری ادرس مغازه بلوار ساحلی خواجه عطا جنب شیلات کوچه ساحل ۱ ساعت کار از ۱۱ ضهر تا ۳ و از ۵ بعد ازضهر تا ۲ حقوق ۱۰۰۰۰۰۰ تومان +جای خوا...